Kohti toimivaa tiimiä

1 kesäkuun, 2016

13321093_10207689601411235_1121893164_oRovaniemen Uimaseuran uimaopetustoiminta alkoi syksyllä 2014. Uimaopetustiimiin kuului kahdeksan uimaopettajaa, joista kolmella oli kokemusta uimaopetuksesta ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) koulutus. Viidellä uimaopettajalla ei ollut mitään kokemusta uinnin opettamisesta.

Päätin samalla, että voisin tehdä opinnäytetyöni Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajan (AMK) tutkintooni samalla aiheesta. Kehittämisprojektina se sopi juuri hyvin opintoihini, ja RoiUS:n hallitus otti asian innolla vastaan. Uimaopettajatkin olivat innolla mukana alusta asti.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Rovaniemen Uimaseuralle toimiva uimaopetustiimi, joka tutkivan oppimisen avulla pyrkii jatkuvasti uudistamaan ja kehittämään toimintaa. Tiimin jäsenet olisivat innostuneita kehittämään itseään, tiimiään ja uimakoulutoimintaa. Heiltä löytyisi itsereflektointi-, sosiaalisia- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Opinnäytetyö on tehty niin, että se voidaan toteuttaa missä tahansa muussa seurassa aiheita soveltaen. Tarkoituksena olikin myös tarjota urheiluseuroille erilainen tapa kouluttaa omia työntekijöitään. Nykyajan jatkuvan kehittymisen kulttuurissa seurojenkin täytyy löytää tapa, jolla toiminta saadaan kehittymään.

13296345_10207689598851171_475504339_nMuuttuva työelämä vaatii työntekijöiltä erilaisia taitoja kuin aikaisemmin. Oppiminen on muuttunut opettajalähtöisestä oppimisesta oppilaslähtöiseen oppimiseen. Opettaja ei olekaan enää keskipisteessä antamassa oppijoille valmiiksi pureskeltuja tietoja. Oppilaslähtöisessä oppimisessa oppilas itse on vastuussa omasta oppimisestaan ja pyrkii vastaamaan työelämälähtöisiin oppimistehtäviin. Opettajan rooli on siirtynyt mentorin rooliksi, jossa mentorin tehtävänä on mahdollistaa oppiminen ja ohjata sitä oikeaan suuntaan.

Päätavoitteena oli opettaa uimaopettajille työn kannalta tärkeitä metataitoja. Näihin kuuluvat sosiaaliset taidot, itsereflektointitaidot, elinikäisen oppimisen filosofian sisäistäminen ja ryhmätyötaidot. Näiden taitojen lisäksi tarkoituksena oli opettaa myös substanssiosaamista ja kehittää itse uimakoulutoimintaa. Substanssiosaamisella tarkoitetaan tässä lajitaitoja.

Opetustapana käytettiin tutkivaa oppimista ja yhteistoiminnallista oppimista. Tiimityöskentelyssä sovellettiin tavoitteiden pohjalta Problem Based Learningiä eli ongelmalähtöistä oppimista. Ongelmalähtöistä oppimista on hyödynnetty yli 20 vuotta erityisesti lääketieteellisissä opinnoissa. Ongelmalähtöisessä oppimisessa oppiminen on työelämälähtöistä. Tämän takia se sopi hyvin opetustavaksi tähän opinnäytetyöhön. Uimaopettajat työskentelivät samaan aikaan seuran uimaopettajina. Työelämä oli siis läsnä koko ajan.

Seura oli vasta perustettu, eikä sillä siten ollut aikaisempaa kokemusta uimakoulutoiminnasta. Tämä mahdollisti uusien toimintatapojen juurruttamisen helpommin. Se myös helpotti huomattavasti toiminnan kehittämistä, kun ei ollut vanhoja toimintatapoja muutettavana, vaan loimme suoraan uutta.

Board Meeting Picture

Kiitokset Rovaniemen Uimaseuran hallitukselle sujuvasta yhteistyöstä opinnäytetyön kanssa. Tärkein tekijä opinnäytetyön mahdollistumisessa on avoin halu kehittyä. Tätä halua on löytynyt RoiUS:n hallituksesta.

Erityiskiitokset koulutettaville uimaopettajille, jotka mahdollistivat opinnäytetyön. Hienointa kokemuksessa oli nuorten positiivinen ja innostunut asenne uimaopetusta kohtaan, joka kasvoi opinnäytetyön edetessä. Oli etuoikeutettua päästä toimimaan näin hienon porukan kanssa. Muistakaa kehittyä jatkossakin!

PS. Kaikille kiinnostuneille tiedoksi, että opinnäytetyön voi lukea Theseuksesta.

Wiljam Leinonen
RoiUS vesiliikuntavastaava
Liikunnanohjaaja AMK